Районна газета

НА КОЛЕГІЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ РОБОТИ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАЙОНУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

Протягом І півріччя 2018 року Великописарівською районною держа-вною адміністрацією проводилася цілеспрямована робота із забезпечення практичної реалізації вимог, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших цент-ральних органів виконавчої влади, а також розпорядженнями і дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій.

З метою посилення виконавської дисципліни проводиться моніторинг стану виконання  розпорядчих документів в райдержадміністрації та струк-турних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах сільських  та селищ-них радах.

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Наталія Малафій повідомила, що основним завданням у роботі зі зверненнями громадян в райдержадміністрації є недопущення надання неоднозначних, неповних відповідей, відповідей з порушенням терміну розгляду, безпідставної передачі розгляду звернень іншим установам, формального розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян. У загальній кількості звернень громадян відсутні такі, термін розгляду яких був порушений, повторних звернень не надходило.

Протягом І півріччя 2019 року у Великописарівській районній держав-ній адміністрації забезпечувались умови для реалізації громадянами консти-туційних прав на письмове звернення, особистий прийом, обов’язкове одер-жання обґрунтованої відповіді, участі заявників у перевірці поданих звер-нень. Посадові особи недопускали порушення термінів розгляду звернень, не притягувалися до персональної відповідальності за неналежну роботу.

За звітний період до Великописарівської районної державної адмініст-рації надійшло 33 звернення проти 57за звітний період 2018 року. З них: поштою  - 12, прийнято  на особистому прийомі – 21, в тому числі з Сумсь-кої ОДА – 8.

Порушено питань у зверненнях громадян – 40.

З числа усіх розглянутих у зверненнях питань вирішено позитивно – 26, що становить 67%, на 13 надано детальні роз’яснення та 1 звернення знаходиться на контролі.

Вирішено позитивно питань на особистих прийомах 17, що становить 65%.

Звернення надходили з питань соціального захисту населення – 12, праці та заробітної плати - 1, освіти – 1, аграрної політики та земельних від-носин  - 7, охорони здоров’я - 5, екології та природних ресурсів – 1, кому-нального господарства - 1, транспорту і зв'язку – 3, фінансової, податкової, митної політики – 1, житлової політики – 1, забезпечення дотримання закон-ності та охорони правопорядку, запобігання дискримінації – 1, діяльності центральних органів виконавчої влади – 1, діяльності органів місцевого са-моврядування – 2 та з інших питань – 5.

         Особлива увага приділялася проведенню прийомів громадян з особис-тих питань керівництвом Великописарівської районної державної адмініст-рації.

         За перше півріччя  2019 року проведено 50 виїзних прийомів грома-дян, з них: 13 - головою, 24 - заступниками голови та 13  -  керівником апа-рату райдержадміністрації. Звернень надійшло 10, порушено питань – 15, вирішено позитивно – 9, що становить 60%.

         У відповідності із графіками  працювали телефонна «гаряча лінія» та «телефон довіри», за якими можна  звернутися до голови та заступників го-лови райдержадміністрації з нагальних питань. Дзвінки на телефонну лінію фіксуються в журналі обліку дзвінків на пряму телефонну лінію спеціалістом загального відділу апарату райдержадміністрації. За звітний період зареєст-ровано 6  звернень.

         Особлива увага приділяється вирішенню проблем пільгових категорій громадян - ветеранів війни та праці, інвалідів, непрацездатних осіб, а також осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей, одиноких ма-терів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки. За звітний період до районної державної адміністрації  від даної категорії громадян  надійшло 6 звернень проти 8 звернень у 2018 році.

За звітний період до райдержадміністрації надійшло 2 колективних звернення проти 7 у 2018 році, що стосувались питань виділення земельних ділянок для ведення ОСГ вчителям Пожнянського НВК.

         Протягом першого півріччя 2019 року від державної установи «Уря-довий контактний центр» та «Сумський обласний контактний центр» до рай-онної державної адміністрації надійшло 100 звернень, проти 54 звернень у 2018 році. Серед порушених питань найбільше стосувалося соціального за-хисту населення, аграрної політики, праці і заробітної плати та освіти.

Із метою виконання вимог Закону України від 02.07.2015 №577-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо еле-ктронного звернення та електронної петиції» на офіційному веб-сайті Велико-писарівської районної державної адміністрації розміщено інформацію щодо порядку подання електронних звернень громадян. За звітний період звернень не надходило. На веб-сайті постійно розміщуються відомості про проведення особистих прийомів громадян головою районної державної адміністрації та роботу виїзної громадської приймальні. Розділ сайту «Звернення громадян» присвячений висвітленню роботи із зверненнями, де відповідним чином роз-міщено графіки прийому громадян за місцем проживання та виїзних прийо-мів, графік роботи виїзної громадської приймальні, зразки та вимоги напи-сання заяв для громадян, систематично розміщується інформація про роботу зі зверненнями громадян.

         У районній державній адміністрації функціонує постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. За І півріччя  2019 рік проведено 6 за-сідань комісії.

          Робота щодо розгляду звернень громадян, організації особистого прийому громадян перебуває на постійному контролі в районній державній адміністрації: створено необхідні умови для проведення особистого прийому громадян, вчасного розгляду письмових звернень та інформування заявників у встановлений термін, щомісячно проводиться аналіз кількості звернень та порушених у них питань зі складанням статистичної звітності.

Також, було відмічено, що робота із зверненнями громадян та стану виконавської дисципліни є пріоритетним напрямком діяльності органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування  і перебуває на постійному контролі керівництва рай-держадміністрації.