Районна газета

ГРОМАДСЬКА РАДА ОБГОВОРИЛА ОЗДОРОВЧУ КАМПАНІЮ

Голова громадської ради рай­ону Світлана Курило провела за­сідання ради за участю заступни­ка голови райдержадміністрації Миколи Скоромного

Засідання було присвячене обговоренню ли­ста Міністерства освіти й науки України від 8 квітня поточного року про підготовку до оздоров­лення та відпочинку дітей влітку 2014 року.

У цьому листі для уникнення формалізму в роботі з дітьми містяться рекомендації пе­реглянути практику відкриття та­борів із денним перебуванням на базі навчальних закладів (при­шкільних таборів), за рахунок яких в останні роки досягаються високі показники охоплення дітей оздоровленням.

Через такий підхід до оздо­ровлення дітей до Міністерства освіти надходять численні звер­нення від батьків щодо недо­цільності «оздоровлення» на ас­фальті. Тож Міністерство вважає за необхідне вивчати попит насе­лення на послуги з оздоровлення і передбачити кошти для органі­зації повноцінного оздоровлення дітей у заміських оздоровчих зак­ладах. У першу чергу пропо­нується проводити оздоровлення дітей із числа пільгових категорій.

Учасники громадської ради висловлювали різні думки з цьо­го приводу. Більшість освітян, за словами начальника відділу осві­ти райдержадміністрації Сергія Дмитриченка, підтримують про­позиції Міністерства освіти. Бать­ки учнів Великописарівської шко­ли теж переважно схвалили такий підхід до оздоровлення дітей. Вони вважають, що краще ті кош­ти, які спрямовуються на оздоров­чу кампанію на базі шкіл спряму­вати на здешевлення путівок у ста­ціонарні табори відпочинку, де діти дійсно матимуть можливість оздоровитися.

Проте у відміни оздоровчих таборів на базах шкіл є й против­ники. Про це повідомив завіду­вач сектору молоді та спорту Ігор Майченко. Та і сам він залишаєть­ся прихильником збереження оз­доровчих таборів, які щоліта пра­цюють у школах району.

У районі, зокрема серед пе­дагогічних та батьківських колек­тивів, учнівської молоді триває обговорення пропозиції Міністерства освіти і науки Украї­ни щодо внесення змін до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» у частині вик­лючення таборів із денним пере­буванням із розряду дитячих оз­доровчих закладів.